• Zаmonаviy fuqarolik jаmiyatidа shаxsni xuquqiy ijtimoiylаshuvi mаsаlаlаri

  • 672 | 463
  • ISBN: 978-93-94673-93-6
  • Автор: A. N. Makhmudova
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: krill
  • Тип ресурса: monografiya
  • Число страниц: 133 bet
  • Издательский: Samarkand davlat tibbiyot universiteti
  • Год публикации: 2022
  • Выходные данные: India

Описание книги


  Бугунги даврда Янги Узбеки стон “Инсон кадри устувор булган жамият ва халкпарвар давлат” деган мухим гоя негизида барпо этилмокда. 
Давлатимиз рахбари Ш.М.Мирзиёев белилаб берган бу улугвор максад асосида халкимиз янгидан-янги ислохотларнинг хаки кий муаллифига айланиб бормокда. Шу муносабати билан, “Хдракатлар стратегиясидан - Тараккиёт стратегияси сари” тамойили асосида кейинги беш йиликда мамлакатимизда амалга ошириладиган ислохотларнинг зарур сиёсий- хукукий, ижтимоий-икдисодий ва илмий маърифий асосларини яратиб беришга каратилган Янги Узбекистоннинг 2022-2026 йилларга мулжалланган тараккиёт стратегияси кабул килди.