• SUD TIBBIYOTI

  • 1085 | 516
  • ISBN: 978-9943-360-52-5
  • Автор: A.I.Iskandarov
  • Язык: o'zbek
  • Пишу: lotin
  • Тип ресурса: o'quv qo'llanma
  • Число страниц: 512
  • Издательский: MERIYUS» XM NK
  • Год публикации: 2009
  • Выходные данные: Toshkent

Описание книги


Mamlakatimizda o ‘rta va oliy ta ’lim asosiy yo‘nalishini qayta ko‘rib chi- qishda o'quv jarayoni va kadrlar tayyorlash sifatini qat’iy suratda takom il- lashtirish talab qilinadi. Shuning uchun ham o'quv dasturlarini qayta ko‘rib chiqish, mukammallashtirish hamda yuqori malakali, o ‘ziga ishonuvchi, har tom onlama yetuk mutaxassis kadrlar tayyorlashda o'quv adabiyotlarini yangilanishi maqsadga muvofiqdir. Yuqoridagilami hisobga olib tayyorlangan darslik materiallari hozirgi zamon fanining yutuqlariga tayangan holda sud tibbiyoti dasturiga binoan barcha ta’sir qiluvchi qonuniyatlami hisobga olgan, shuningdek, oxirgi yillarda sud tibbiyoti ekspertizasiga aloqador maxsus hujjatlatga asoslanilgan tartibda tuzildi.