• Fizikaviy va kolloid kiinyodan masalalar

  • 1611 | 536

Book description


Ushbu qo'llanma namunviy dastur asosida yozilgan. Qoflanmada fizikaviy va kolloid kimyoning asosiy mavzulan bo‘yicha masalalarmng yechish usullari va mustqil ishlash ucliun masaJalar slrarti berilgan. Qo'llanma fizikaviy kimyo, koiloid kimy'o va kimyoviy kinetikaga doir 665 ta masala shartlari javobi bilan va 195 ta masalani isblash usullari berilgan.
Masalalar yechimini hisoblash Microsoft Office Excel! 2010 va Chemoffice Utra 2004 v.8 0 elektron dasturlarida bajarilgan.
Mazkur qo'llanma Oliy o'quv yurtlarining kimyo fakultetlarini bakalavr, kollej talablari va
kimyo o'qituvchilari uchun mo'Jjallangan bo'lib. undan repetitorlar ham foydalanishlari
mumkun.