• Fizika va kolloid kimyodan amaliy mashg'ulotlar

 • 988 | 277
 • ISBN: 978-9943-09-026-2
 • Author: Aminov S.N .
 • Lang: O'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: O'quv qo'llanma
 • Number of pages: 378 bet
 • Publishing: «Fan» nashriyoti
 • Number: Adadi 400
 • Year of publication: 2006
 • Published: Toshkent

Book description


Mazkur o ‘quv qo ‘llanmada fizik va kolloid kimyoga doir laboratoriya mashgiilotlari, masala va mashqlar, nazorat savollari keltirilgan. Kitobning oxirida mashg ‘ulotlar o ‘tkazish, masalalar yechish bo ‘yicha zarur ma lumotnoma materiallari ilova holida berilgan. Qo ‘llanmada keltirilgan fizik o ‘lchovlar qiymati, atamalar va turli xil belgilar qabul qilingan tavsiyalarga moslashtirilgan.
Qo ‘Uanma, asosan, farmatsevtika va tibbiyot institutlarining talabalariga mo ‘Ijallangan bo ‘lib, undan boshqa barcha oliy o ‘quv yurtlari va kollejlaming talabalari ham foydalanishlari mumkin.