• Birlamchi tizimda onalar va bolalar biLan ishlash bo'yicha patronaj hamshiralar ishini tashkil etish

  • 2155 | 1119
  • ISBN: 978-9943-6237-1-2
  • Author: D.l. Axmedova
  • Lang: o'zbek
  • Writing: lotin
  • Resource type: amaliy qo'llanma
  • Number of pages: 688
  • Publishing: Baktria press
  • Year of publication: 2020
  • ISBN: Toshkent

Book description


0‘zbekiston RespubLikasi Sog'Liqni saqLash vazirLigi, RespubLika ixtisosLashtiriIgan pediatriya iLmiy-amaLiy tibbiyot markazi, Toshkent pediatriya tibbiyot instituti, Tibbiyot xodimLarining kasbiy maLakasini rivojLantirish markazi, AhoLining sog'Lom turmush tarzini qo'LLab-quwatLash va jismoniy faoLLigini oshirish markazi tomonidan Jahon sog'Liqni saqLash tashkiLotining «BoLaLar kasaLLikLarini integraLLashgan usuLda oLib borish» strategiyasi materiaLLari va BirLashgan MiLLatLar TashkiLoti BoLaLar jamg'armasi (UNICEF) ning Yevropa va Markaziy Osiyo mintaqaviy byurosi hamda «Step by Step» (ISSA) xaLqaro assotsiatsiyasi biLan hamkorLikda patronaj hamshiraLari uchun moljaLLangan «Parvarish masaLaLarida oiLani qo'LLab-quwatLash» moduLLarini muvofiqLashtirish va mosLashtirish asosida ushbu qo'LLanma ishLab chiqiLgan.