• Офат ва матонат

  • 520 | 551
  • ISBN: 978-9943-6990-3-8
  • Author: Шавкат Мирзиёев
  • Lang: узбек
  • Writing: кирилча
  • Resource type: Дарслик
  • Number of pages: 339

Book description


Халдимиз уз тарихида цандай огир табиий офатларни курган булмасин, Кодир Аллох,нинг мархдмати билан, узининг куч-дудрати, вазминлиги ва донишмандлиги ордали уларнинг барчасини енгиб утган.
Мен ана шундай мард ва матонатли, мех,р-оцибатли халдимизнинг ак,л-заковатига, унинг метин иродаси хдмда датъиятига туда ишонаман.