• Molekular biologiya va genetiкaga oid masalalar to'plami

 • 1002 | 195
 • ISBN: 973-9943-08-759-0
 • Author: G. Shamsiddinova. N. Qodirov, G.Ahmedova
 • Lang: o'zbek
 • Writing: lotin
 • Resource type: uslubiy qo'llanma
 • Number of pages: 156
 • Publishing: Yangi asr avlodi
 • Number: 2000
 • Year of publication: 2011
 • Published: Toshkent

Book description


Mazkur uslubiy qo'llanmada molekular genetika, mono, di. poliduragay chatishtirishlar. genlarning o'zaro va ko'p tomonlama ta’siri, komplementailik, eptstaz. pleytropiya jins bilan bog'liq holda nasldan naslga o'tish, krossingovet bo'yicha tuzilgan masala va mashqlar hamda ularni yechish usullari bayon etilgan.
Ushbu uslubiy qo'llanmadan nafaqat tibbiyot yo'nalishidagi. balki boshqa oliygoh talabalari ham. jumladan. umumiy genetika va tibbiyot genetikasi fani o'tiladigan hamma oliygoh talabalari, shuningdek genetika kursi o'tiladigan barcha o'quv yurtlari va tibbiyot kolleji talabalari. tibbiyot yo'nalishidagi litseylar hamda o'quv markazi o'quvchilari ham foydalanishi mumkin.