• ИНСОН МАНФААТЛАРИ УСТУВОРЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ— БАРЧА ИСЛОХОТ ВА УЗГАРИШЛАРИМИЗНИНГ БОШ МАКСАДИДИР

  • 1052 | 999
  • Muallif: Иемм КАРИМОВ
  • Til: o'zbek
  • Yozuv: lotin
  • Chop etilgan yili: 2007

Kitob ta'rifi


Хурматли мажлис иштирокчилари!
Бугунги мажлисимизнинг бош максади ва вазифаси — ргган йил давомида эришган марра-ларимизни, иктисодиётимизда, умуман жамия-тимиз хаётининг турли содаларида руй берган узгаришлар ва жараёйЁарни танкддий бадолаб, жорий 2008 йилда мамлакатимизни иклисодий ва ижтимоий ривожлантириш борасида асосий эътибор ва саъй-^аракатларимизни каратиш за-рур булган мущм устувор йуналишларни аник,-равшан белгилаб олишдан иборат