• УЗБЕКИСТАН МУСТАКИЛЛИККА ЭРИШИШ АСТАНАСИДА

  • 1351 | 759
  • ISBN: 978-9943-353-85-5
  • Muallif: ISLOM KARIMOV
  • Til: ўзбек
  • Yozuv: кирилл
  • Resurs turi: ўқув қўлланма
  • Chop etilgan yili: 2012

Kitob ta'rifi


Айни вакдда ушбу китобда юртимиздаги гоят к,ал- тис ва носоглом вазият, озгина учкун чик,са бутун республика ловуллаб ёниб кетадиган, тугри йулни топиш ута мураккаб ва хатарли булган бир шароитда инк,ироздан чик,иш, Узбекистоннинг такдири ва ке- лажагини х,ал этадиган энг мух,им масалалар буйи- ча улкан донишмандлик ва жасорат билан баён этил- ган концептуал ёндашувлар, амалий фикр-мулох,а- залар, хулоса ва таклифларга алох,ида эътибор к,аратилган.